Knowledge Base/Analytics API v1.0 (older version) & v1.1