Knowledge Base/Analytics API - (V1.0) older version